Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bodyworkx - Health Center:

1. Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Bodyworkx - Health Center gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

2. Aansprakelijkheid
a. De instructeurs / ondernemers en / of Bodyworkx – Health Center zijn / is niet aansprakelijk voor lichamelijk en / of geestelijk toegebrachte schade c.q. vernielde en / of zoekgeraakte eigendommen van gebruiker.
b. Gebruiker verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem / haar worden gedragen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bodyworkx – Health Center of anders aan haar in die mate toe te rekenen.
c. Gebruiker is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij / zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
d. Tevens zal gebruiker Bodyworkx - Health Center vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze, behoudens aansprakelijkheid voor Bodyworkx - Health Center als in sub b van dit artikel bedoeld.

3. Gebruiker / Mogelijkheden
Gebruiker is hij / zij die het aanbod schriftelijk of electronisch aanvaard en daarmee een overeenkomst afsluit tot wederopzegging met Bodyworkx - Health Center. Bodyworkx - Health Center biedt gebruiker de mogelijkheid om onder meer te werken aan zijn / haar conditie, figuur, kracht, ontspanning, gezondheid en / of revalidatie, met alle middelen die ter beschikking staan. Hiervoor is de gebruiker een nader te bepalen vergoeding verschuldigd.

4. Ledenpas
Na inschrijving ontvangt gebruiker een persoonlijke geelgekleurde ledenpas. Deze pas dient gebruiker voor iedere training bij de receptie door de kaartlezer te halen. Bodyworkx - Health Center registreert iedere training en controleert eventueel openstaande bedragen. Zonder ledenpas kan de training worden geweigerd.
ledenpassen worden bij betaling van de membershipbijdrage door u aangeschaft en zijn daarmee uw eigendom. Hierop kan geen borg worden terug gevorderd.

5. Let op uw spullen!
a. U kunt gebruik maken van de lockers. Hangsloten dienen zelf te worden meegenomen door de klant of zijn te koop bij onze balie.
b.Gevonden voorwerpen worden 14 dagen bewaard en daarna geschonken aan een goed doel.

6. Tijdens het sporten
a. Tijdens elke training is het gebruik van een handdoek en sportkleding verplicht. Broeken van o.a. spijkerstof vallen niet onder sportkleding.
b. Het is alleen toegestaan de sportzalen te betreden met schoon schoeisel. In de trainingszalen dient gebruiker minimaal sokken te gebruiken; betreding van ruimten op blote voeten is niet toegestaan. Indien schoeisel in de zaal gebruikt wordt, dient deze te zijn voorzien van een "non marking" zool (laat geen zwarte streep achter).
c. Voor uw eigen veiligheid behouden wij ons het recht voor het aantal deelnemers per les te beperken. 
d. 5 minuten na aanvang van de les wordt niemand meer toegelaten tot deze les.
e. Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het sporten in de zaal en fitnessruimte. Wordt een handdoek vergeten, dan wordt er door Bodyworkx – Health Center een handdoek beschikbaar gesteld.

7. Schade
a. Schade toegebracht aan de inventaris en / of aan het gebouw zal op betreffende gebruiker worden verhaald.
b. Voor het vervangen van een ledenpas als gevolg van beschadiging of verlies dient door u een nieuwe pas te worden aangeschaft. De kosten hiervoor zijn € 17,50. 

8. Wangedrag
a. Gebruiker onderwerpt zich aan de door of vanwege de directie van Bodyworkx - Health Center gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hiervan kennis te hebben genomen en deze na te zullen leven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen omtrent de noodzakelijke orde en discipline, welke een waarborg zijn voor een goed en veilig onderricht.
b. Indien gebruiker de instructies / reglementen overtreedt en / of de goede naam en eer van instructeurs van Bodyworkx - Health Center in opspraak brengt, is zulks een reden om aan gebruiker de toegang tot de accommodatie te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker verliest zijn / haar rechten, doch behoudt zijn / haar verplichting(en) aan Bodyworkx - Health Center.

9. Stimulerende middelen
Het gebruik c.q. de handel van anabole steroïden en / of andere stimulerende middelen is niet toegestaan. Indien bovenstaande bij gebruiker geconstateerd wordt, treedt automatisch artikel 8 van de algemene bepalingen in werking.

10. Sluitingsdagen
Bodyworkx - Health Center is tijdens officiële feestdagen, en wegens herstelwerkzaamheden en / of verbouwing gerechtigd de gehele accommodatie of een gedeelte hiervan te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van contributie.

 

11. Toegang tijdens onbemande uren.

a. Op de website van Bodyworkx – Health Center staat onder openingstijden aangegeven op welke tijden de club bemand en onbemand geopend is. 

b. Tijdens onbemande tijden is toegang expliciet mogelijk door middel van speciale toegang via een aparte app (dus NIET de virtuagym app van Bodyworkx)

c. Toegang tijdens onbemande uren behoort niet tot de reguliere toegang die men krijgt bij het aangaan van een lidmaatschap, maar is een extra product dat gratis bij een “basic” of “ premium” lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de directie van Bodyworkx – Health Center.

d. Ook op gratis producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

e. Ieder lid wordt ten alle tijden geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en sport tijdens onbemande uren volledig op eigen verantwoordelijkheid.

f. Toegang tijdens onbemande uren kan door Bodywork ten alle tijden zonder reden, eenzijdig worden ontzegt zonder dat lid recht heeft op restitutie van lidmaatschapsgelden of ontbinding van de overeenkomst.  

12. Lidmaatschapsprijzen 
a. Indien de directie het nodig acht kan op elk moment het lidmaatschapsgeld c.q. contributie minimaal verhoogd worden met de cpi inflatie index met een maximum van 9%. Prijsaanpassingen worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.
b. De deelnemer is gehouden tot voldoening van het lidmaatschapsgeld zoals hiervoor omschreven, ook in geval van afwezigheid of terugtrekking als deelnemer van Bodyworkx - Health Center.
c. Alleen op “Premium” lidmaatschappen c.q. memberships kunnen kortingen worden toegepast. Er kan per lidmaatschap maar één korting worden toegepast. Meerdere kortingen zijn niet mogelijk.
d. Op “basic”, “live workout” en “clubaccount” lidmaatschappen kunnen geen kortingen worden gegeven.

 

13. Actief clubaccount membership, rittenkaarten/credits

a. Om gebruik te maken van onze rittenkaarten c.q. creditsysteem is een actief “clubaccount membership” verplicht. 

b. Om gebruik te maken van rittenkaarten/credits dient men lid te worden van Bodyworkx – Health Center en is de eenmalige membershipsbijdrage verplicht. 

c. De kosten voor dit actief clubaccountmembership bedragen €2,00 per maand. 

d. Een “clubaccount membership” wordt altijd aangegaan voor een termijn van 6 maanden.

e. Na het verloop van de eerste termijn wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en is het lidmaatschap per maand opzegbaar. Hierbij wordt 1 volledige kalendermaand in acht genomen. 

f. Na opzeggen en afloop van een “clubaccount membership” kan er gedurende 3 maanden géén nieuw clubaccount membership worden aangegaan.

g. Een rittenkaart ofwel credits worden digitaal op uw naam gezet waarmee u toegang krijgt tot onze fitnessfaciliteiten of lessen (workouts) kunt reserveren.

h. Credits die aangeschaft worden voor toegang of lessen (workouts) blijven een half jaar geldig. 

i. Leden die gebruik maken van rittenkaarten/credits krijgen een clubpas waarmee ze bij ieder bezoek dienen in te checken aan de balie.

14. Termijnen en automatische verlenging.
a. Een termijn is de duur waarvoor een lidmaatschap wordt aangegaan. Dit is een half jaar of een jaar.
b. Na het verloop van de eerste termijn wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en is het lidmaatschap per maand opzegbaar. Hierbij wordt 1 volledige kalendermaand in acht genomen.

15. Verantwoordelijkheid
Personen die de gebruikersovereenkomst c.q. algemene bepalingen voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn aansprakelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de gebruikersovereenkomst en het in deze algemene bepalingen daaromtrent gestelde.

 

16. Clubverbeterbijdrage

a. Ter verbetering en innovatie van de club maakt Bodyworkx – Health Center gebruik van het clubverbeterprogramma. Dit houdt in dat er twee keer per jaar (op of vlak na 20 mei en 20 november van ieder jaar) een bijdrage van €15,00 wordt geïnd bij ieder actief lid. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de actuele voorwaarden en de clubverbeterbijdrage. 

b. Alle leden die direct of indirect (via een bedrijfsfitnessorganisatie) lid zijn van Bodyworkx – Health Center betalen de verplichte clubverbeterbijdrage direct aan Bodyworkx – Health Center.

c. Leden die sporten via een bedrijfsfitnessorganisatie gaan akkoord met de algemene voorwaarden van Bodyworkx – Health Center en geven Bodyworkx een machtiging voor automatische incasso. 

d. Leden die via een Bedrijfsfitnessorganisatie lid zijn bij Bodyworkx – Health Center zijn zelf verantwoordelijk om Bodyworkx – Health Center tijdig te voorzien van de juiste bankgegevens t.b.v. de automatische incasso.

e. Zie voor meer uitgebreide info: www.bodyworkx.nl/clubverbeterbijdrage

 

17. Betalingen
Online inschrijvingen zijn juridisch erkend zodra er na de bevestiging geen gebruik wordt gemaakt van de 8 dagen bedenktermijn of indien de incasso bij de eerste incassering akkoord wordt bevonden.
a. Bij inschrijving anders dan op de 1e van de maand moet gebruiker de contributie tot en met de laatste dag van de maand voldoen. Dit gebeurt door middel van een verschilboeking. Dit wordt ook wel “deel lidmaatschap” genoemd.
b. De membershipbijdrage en betaling van een eventuele introductieaanbieding worden betaald via automatische incasso.
c. Indien u de contributie in termijn(en) voldoet dan gaat dit d.m.v. automatische incasso per maand of contante betaling (gehele termijn vooruit). Bij contante betaling dient de gehele contributie voor de startdatum van de overeengekomen termijn door Bodyworkx - Health Center ontvangen te zijn.
d. Bij automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag op de 1e van de te betalen maand afgeschreven ten laste van de bank / giro rekening van gebruiker. De machtiging automatische incasso stopt na einde termijn met geldige opzegging van deze overeenkomst.
e. Iedere wijziging van lidmaatschap dient 1 maand voor het einde van een termijn door Bodyworkx - Health Center ontvangen te zijn.
f. Bij veranderen van lidmaatschap start een nieuwe termijn. Elke andere verandering kan uitsluitend na einde van de lopende termijn.
g. Voor het (half)jaar lidmaatschap geldt het volgende: U betaald een gereduceerd bedrag voor dit lidmaatschap, derhalve is het niet toegestaan om tussentijds binnen de lopende termijn het lidmaatschap op te zeggen.
h. Het lid dient ten tijde van de incasso voldoende saldo op zijn/haar rekening te hebben. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het slagen van de incasso. 

i. Indien een vordering langer dan twee maanden open staat wordt er bovenop iedere openstaande vordering 10% van het openstaande bedrag aan administratie & incassokosten in rekening gebracht en wordt de toegang tot Bodyworkx opgeschort totdat de achterstand volledig is bijgewerkt.
j. Indien u na 2 herinneringen in gebreke van betaling blijft, zullen wij deze vordering uit handen geven aan een incassobureau en zullen de kosten hiervan aan u in rekening worden gebracht.


18. Opschorten
a. Opschorten is alleen mogelijk bij “Premium” lidmaatschappen. “basic” en “live workout” en “clubaccount” lidmaatschappen kunnen niet worden opgeschort.
b. U kunt opschorten indien u gedurende maximaal 1 maand minder tijd heeft door verhuizing, ziekte, blessures, examens of wanneer u gewoon een tijd lang andere prioriteiten heeft. Bij zwangerschap of ziektes/ blessures die langer duren dan 1 maand, wordt uw lidmaatschap opgeschort voor een door u aangegeven periode (onder overlegging van een officiële verklaring van een erkend arts of specialist)!
c. U bent zelf verantwoordelijk voor het opschorten. Verwerking met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
d. Opschorten kan maximaal een keer per jaar.
e. Opschorten kost € 7,50 per maand behalve bij overlegging van een officiële verklaring van een erkend arts of specialist. 

f. Het aanvragen van een opschorting kan uitlsuitend via email. U stuurt een email naar info@bodyworkx.nl met daarin het verzoek om op te schorten. Indien de opschorting akkoord is ontvangt u een bevestiging hiervan via email.

19. Opzegging
a. Een opzegging dient minimaal 1 maand voor einde lidmaatschap (einde termijn) ingediend te worden.
b. Opzegging is uitsluitend mogelijk via email. Stuur een email met als onderwerp "aanvraag opzeggen membership" naar info@bodyworkx.nl. Je ontvangt dan via email een link naar een persoonlijk digitaal opzegformulier. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier zullen wij binnen 5 werkdagen antwoorden via email met daarin de definitieve opzegdatum.
c. De deelnemer is gerechtigd het lidmaatschap over te dragen aan derden.

d. Bij opzegging vervalt eventueel bartegoed en andere tegoeden dat op naam van een lid staat. Een lid is zelf verantwoordelijk voor het opmaken van eventuele tegoeden voor het einde van het lidmaatschap. Restitutie van tegoeden is niet mogelijk.
e. De opzegging geldt tevens als intrekking machtiging van de automatische incasso na einde termijn. 

f. Een opzegging met terugwerkende kracht wordt niet geaccepteerd. In dit geval, gelden de gebruikelijke voorwaarden.
g. Opzegging geschiedt door gebruiker en / of bij minderjarigen door de ouder, wettig verzorg(st)er of vertegenwoordig(st)er.
h. Wanneer men na opzegging opnieuw gebruiker wil worden zijn hier ook wederom de gehanteerde inschrijvingsnormen van kracht.

 

20. Get Fit Plan

a. Een “Get Fit Plan” geeft een persoon gedurende 5 weken dezelfde rechten en plichten als iemand met een “premium” membership.

b. Een “Get Fit Plan” mag door een persoon maximaal twee maal per jaar gekocht worden.

21. Bodyworkx - Health Center is gerechtigd om zonder opgave van reden ten alle tijden de gebruikersovereenkomst / algemene bepalingen alsmede de tarieven, aan te passen c.q. te wijzigen. Indeling van lesuren en openingstijden worden vastgesteld door Bodyworkx - Health Center. Gebruiker zal zich in verband met het algemeen karakter van het onderricht individueel moeten richten. Met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden. Huisregels zijn onderdeel van de algemene voorwaarden.

 

22. Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze Overeenkomst (met uitzondering van de betalingsverplichtingen) die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

23. Status
Bodyworkx - Health Center is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14090402

Bodyworkx - Health Center - Bergmotte 4 - Margraten - [T] 043 458 4546 - [E] info@bodyworkx.nl - KVK nr. 14090402  BTW nr. NL 8161.46.834 B 01